بایگانی دی ۱۳۹۲

بخش هفدهم – درس های اساسی(سوم) – خود را مجبور به ابداع نکنید!

بخش هفدهم از مجموعه ۱۷ گانه “ایده تا اجر” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه در این بخش درس هایی فراگیر که با تجربه و ممارست زیاد به دست آمده اند تشریح می شوند. این درس ها مجموعه ای از ایده ها برای ساختن کسب و کار می باشند. آگاهی از این نکات [...]

بخش شانزدهم – درس های اساسی(دوم) – همیشه قرارداد ببندید!

بخش شانزدهم از مجموعه ۱۷ گانه “ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه در این بخش درس هایی فراگیر که با تجربه و ممارست زیاد به دست آمده اند تشریح می شوند. این درس ها مجموعه ای از ایده ها برای ساختن کسب و کار می باشند. آگاهی از این نکات [...]

بخش پانزدهم – درس های اساسی(اول) – کسی را غافلگیر نکنید!

بخش پانزدهم از مجموعه ۱۷ گانه “ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه در این بخش درس هایی فراگیر که با تجربه و ممارست زیاد به دست آمده اند تشریح می شوند. این درس ها مجموعه ای از ایده ها برای ساختن کسب و کار می باشند. آگاهی از این نکات [...]

بخش چهاردهم – قیمت گذاری

بخش چهاردهم از مجموعه ۱۷ گانه ” ایده تا اجرا” – تاریخ انتشار : هر هفته روزهای شنبه گام پنجم : قیمت گذاری زمانی که قیمت تولید شما مشخص شود آنگاه می توانید به سمت تعیین قیمت نهایی محصول بروید.  شما ممکن است از تحقیقات بازار و بررسی رقبا استفا کنید. مقایسه قیمت رقبا و [...]