بایگانی خرداد ۱۳۹۲

تحلیل دلایل ناکارآمدی سیستم اداری – بخش اول – ۱۳ دلیل

مقدمه آفتی که در نظام اداری وجود دارد آنچنان شناخته شده و همه گیر می باشد که نیازی به تعریف ندارد. فرایندهای پیچیده و طولانی و قوانین دست و پاگیر گریبان بسیاری از مراجعه کنندگان به سیستم دولتی را گرفته است. دور و بر ما پر از شکایاتی است که از دوستان و فامیل و [...]

دامی که نظم ایجاد می کند

تجربه مناظره ها نشان داد که بزرگترین سازمان ها هم می توانند دچار بدیهی ترین اشتباهات شوند. زمانی که بخواهیم برای هر چیزی قائده تعیین کنیم و یا به همه چیز نظم دهیم آنگاه سلسله اشتباهات ما آغاز می شود. شرکت های فناوری- محور توجه داشته باشند که بسترهای ماشینی با منطق صفر و یک [...]

چرا دکترا نگرفتم؟

ارتقا شاخص های تحصیلات عالی از اهداف توسعه هر کشوری است. .توسعه فرصت های برابر برای تحصیلات عالی در عصر حاضر سبب ایجاد فرصت هایی برای توسعه شخصی و شغلی شده است. دانش ومهارتی و ارتباطات جدیدی که در هنگام تحصیلات دانشگاهی کسب می شود سبب گشایش های جدید در زندگی شخص خواهد شد. اما [...]

دو بسته تجربه مفید برای شرکت های نرم افزاری

همه می دانیم که فضای نوپای کارآفرینی کشور به شدت نیاز به تجربه دارد. شکست های بدیهی که صنایع نوپا متحمل می شوند همه دلایلی دارند. همینطور موفقیت شرکت های پیشرو هم دلیلی دارد. اگر این تحربیات مکتوب شوند و در اختیار بقیه قرار گیرند آنگاه احتمال تکرار اشتباهات کمتر و احتمال تکثیر موفقیت ها [...]

زمان آن است که عمل انجام شود حتی در یک اقتصاد بد!

اقتصاد بد برای کارآفرین خوشفکر می تواند فرصت خوبی باشد! ممکن است بسیاری از کارآفرینان تازه کار از وضعیت اقتصادی و محدودیت های آن گله مند باشند. اما این خود می تواند فرصتی برای توسعه کارآفرینان خرد باشد. در اقتصاد های روبه توسعه خرده کارآفرینان بیشترین سهم را در پیشرفت ایفا می کنند. اقتصاد غیر [...]