بایگانی برای ‘نظام اداری’

تحلیل دلایل ناکارآمدی سیستم اداری – بخش اول – ۱۳ دلیل

مقدمه آفتی که در نظام اداری وجود دارد آنچنان شناخته شده و همه گیر می باشد که نیازی به تعریف ندارد. فرایندهای پیچیده و طولانی و قوانین دست و پاگیر گریبان بسیاری از مراجعه کنندگان به سیستم دولتی را گرفته است. دور و بر ما پر از شکایاتی است که از دوستان و فامیل و [...]

جایی نزدیک به تصمیم صحیح – مدیریت توزیع یافته در ساختار سازمانی شبکه ای

“یک تصمیم کاملا درست وجود ندارد. اکثر پیشرفت های تاریخ در اثر چند انتخاب نیمه درست و چند شانس نیمه صحیح دست یافته اند*” چکیده زندگی روزانه ما همواره با سازمان های مختلفی گره خورده است. چه آنها که در آن شاغل هستیم و چه آنها که مراجعه می نماییم. کیفیت مدیریت و کارایی این [...]

رویکردی تحلیلی در برابر بوروکراسی پیچیده نظام اداری

مقدمه در مورد بوروکراسی پیچیده نظام اداری نیاز به توضیح نمی باشد. انواع و اقسام مطالب و تحلیل ها در توصیف و چرایی این آفت که در نظام اداری وجود دارد نوشته و گفته شده است. هرکدام از ما بارها گذرمان به سیستم اداری خورده است و برای همین همیشه در این زمینه انتقاداتی داشته [...]