چهارمین سالی را که به صورت ویژه در زمینه مسائل کارآفرینی و تحقیقات مرتبط با آن فعالیت مینمایم به پایان رسید. چهار سال کافیست تا مرا مجاب کند که مروری بر گذشته داشته باشم و در صورت لزوم مرحله کنونی را خاتمه بخشیده و مرحله ای جدید را شروع نمایم. در این مدت سعی نمودم [...]