برگرفته از کتاب راه اپل – نوشته جفری کروکشنک – ترجمه لیلا آزادی نشر معیار اندیشه آینده را پیدا کنید نفس همه را ببرید مراقب جواهرات خانوادگی باشید دوستان خود را در حد معقولی کنار خود نگه دارید به وعده های خود عمل کنید فرقه سازی کنید بازار محصولتان را پیدا کنید فوق العادگی خود [...]