بایگانی برای ‘اندیشه’

دامی که نظم ایجاد می کند

تجربه مناظره ها نشان داد که بزرگترین سازمان ها هم می توانند دچار بدیهی ترین اشتباهات شوند. زمانی که بخواهیم برای هر چیزی قائده تعیین کنیم و یا به همه چیز نظم دهیم آنگاه سلسله اشتباهات ما آغاز می شود. شرکت های فناوری- محور توجه داشته باشند که بسترهای ماشینی با منطق صفر و یک [...]

چرا دکترا نگرفتم؟

ارتقا شاخص های تحصیلات عالی از اهداف توسعه هر کشوری است. .توسعه فرصت های برابر برای تحصیلات عالی در عصر حاضر سبب ایجاد فرصت هایی برای توسعه شخصی و شغلی شده است. دانش ومهارتی و ارتباطات جدیدی که در هنگام تحصیلات دانشگاهی کسب می شود سبب گشایش های جدید در زندگی شخص خواهد شد. اما [...]

سرسری خوانی و سرسری فهمی مانند تهدیدی در کمین ذهن انسان

فرض های ساده و بدیهی در ذهن ما تشکیل می دهند اما در دنیای واقعیت مسائل پیچیده تر و بغرنجتر از آن است که فرض نموده ایم. لذ در هنگام کار جدی بدون اینکه خود بدانیم فرض های ساده ای که قبلا داشته ایم خود به مانعی در برابر فهم جدید تبدیل می شود.