اقتصاد بد برای کارآفرین خوشفکر می تواند فرصت خوبی باشد!
ممکن است بسیاری از کارآفرینان تازه کار از وضعیت اقتصادی و محدودیت های آن گله مند باشند. اما این خود می تواند فرصتی برای توسعه کارآفرینان خرد باشد. در اقتصاد های روبه توسعه خرده کارآفرینان بیشترین سهم را در پیشرفت ایفا می کنند. اقتصاد غیر قابل پیش بینی و ضعیف خود می تواند دری باشد برای فرصت های پیش بینی نشده. در اقتصاد ضعیف شما :
۱- برای یک شرکت بزرگی کار نمی کنید بلکه در اندیشه کار کردن برای خودتان هستید.
۲- به دنبال فرصتهای دیگری برای کسب درآمد می گردید.
۳- به اصول اولیه کسب درآمد یعنی عرضه و تقاضا برمی گردید.
۴- مجبور نیستید با دیگر شرکت کنندگان آزمون استخدامی به رقابت بپردازید.
۵- بیشتر شرکت های موفق دنیا در سخت ترین شرایط اقتصادی کار خود را آغاز نموده اند.